สวัสดียินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม iSteelThai เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนฟรี

ข้อตกลงการลงทะเบียนสมาชิก

 

ข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้

ข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงนี้") เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ I Steel Thai Limited สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นแพลตฟอร์ม I Steel Thai โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและคุณควรอ่านเนื้อหาของข้อตกลงด้วยตัวอักษรตัวหนา


1.การลงทะเบียนและบัญชี


1.1.I Steel Thai (ชื่อโดเมน www.isteelthai.com) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แพลตฟอร์ม") เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการโดย I Steel Thai E-Commerce Co., Ltd. ในรูปแบบ B2B การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กกรรมสิทธิ์ในบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของแพลตฟอร์มและ สิทธิในการดำเนินการเป็นของ I Steel Thai Co., Ltd.


1.2.ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มสามารถล็อกอินเข้าสู่ URL ของแพลตฟอร์มเป็นผู้เข้าชมได้ พวกเขาสามารถเรียกค้นข้อมูลภายใต้สิทธิ์การอนุญาตเท่านั้นและไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแพลตฟอร์มผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์มสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดของแพลตฟอร์มและสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของแพลตฟอร์มได้


1.3.ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของแพลตฟอร์มนี้ยังมีคุณสมบัติของผู้ซื้อและคุณสมบัติผู้ขาย ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการค้าเหล็กและปรับปรุงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบรับรองรหัสองค์กร ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีและข้อมูลอื่นๆ


1.4.ผู้ใช้ควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงก่อนที่จะใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ควรอ่านเนื้อหาของข้อตกลงที่เป็นอักษรตัวหนา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงคุณควรปรึกษา I Steel Thai อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ใช้จะอ่านเนื้อหาของข้อตกลงนี้ก่อนที่จะใช้บริการแพลตฟอร์มตราบใดที่ผู้ใช้ ใช้บริการแพลตฟอร์ม ข้อตกลงนี้จะกำหนดข้อจำกัด สำหรับผู้ใช้ในขณะนั้นผู้ใช้ไม่ควรอ่านเนื้อหาของข้อตกลงนี้หรือขอรับแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ ด้วยเหตุผลเช่นคำตอบสำหรับคำถามการอ้างสิทธิ์ไม่ถูกต้องหรือยกเลิกข้อตกลง


1.5.แพลตฟอร์มเป็นเจ้าของสิทธิ์และการดำเนินงานของบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลง การลงทะเบียนทั้งหมดและดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้ควรให้ข้อมูลการลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มโดยสุจริตเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ข้อมูลการลงทะเบียนควรได้รับการอัพเดตอย่างทันที หากข้อมูลการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ใช้ไม่ถูกต้อง ไม่จริงไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาและแพลตฟอร์มนี้สงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มโดยผู้ใช้


1.6.เมื่อผู้ใช้คลิกที่ "ตกลงและยอมรับข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้และเข้าสู่ระบบ" ผู้ใช้จะถือว่ามีสิทธิ์และความสามารถในการปรับพฤติกรรมเพื่อรับบริการแพลตฟอร์มและประกอบธุรกิจค้าเหล็กและสามารถรับผิดชอบตามกฎหมายได้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้ควรหยุดกระบวนการลงทะเบียนทันทีหรือหยุดใช้บริการแพลตฟอร์ม


1.7.หลังจากที่ผู้ใช้ลงทะเบียนสำเร็จข้อมูลบัญชีเช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกสร้างขึ้นผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ตามกฎของแพลตฟอร์มได้ ผู้ใช้ควรบันทึกและใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล ผู้ใช้ไม่สามารถให้ยืมบัญชีที่ได้รับโดยลงทะเบียนแพลตฟอร์มดังกล่าวกับผู้อื่น มิฉะนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้และรับผิดร่วมกันกับผู้ใช้จริง หากมีใครพบว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ควรแจ้งให้แพลตฟอร์มทราบอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้แพลตฟอร์มระงับบริการที่เกี่ยวข้อง


1.8.แพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะกำหนดและแก้ไขข้อตกลงนี้และกฎของแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราวตามความต้องการหลังจากการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์ม / เป็นครั้งแรกที่มีการใช้บริการแพลตฟอร์มโปรโตคอลและกฎที่กำหนดและแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และแจ้งให้ผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องบริการแพลตฟอร์มควรจะหยุดทันที ถ้าผู้ใช้ยังคงใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อตกลงและกฎที่แก้ไขใหม่


2. ข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์ม


2.1.ในระหว่างการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม I Steel Thai คุณต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังต่อไปนี้:


2.1.1.การดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการในกระบวนการใช้บริการแพลตฟอร์ม I Steel Thai เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและเอกสารด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ของประเทศกฎหมายและกฎระเบียบของ I Steel Thai และไม่ละเมิดต่อประโยชน์สาธารณะหรือศีลธรรมของสาธารณะและไม่เป็นอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ไม่ละเมิดข้อตกลงนี้และกฎที่เกี่ยวข้อง หากคุณฝ่าฝืนข้อผูกพันข้างต้นและมีผลทางกฎหมายคุณจะต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งหมดด้วยชื่อของคุณเองและมั่นใจได้ว่า I Steel Thai จะปราศจากความเสียหายใดๆ


2.1.2.ในระหว่างการทำธุรกรรมตามหลักการของความสุจริตเป็นไปตามข้อสังเกตไม่มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การสั่งซื้อตามปกติของธุรกรรมออนไลน์จะไม่ถูกรบกวนและการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์ไม่ได้มีส่วนร่วม


2.1.3.ไม่มีการใช้ข้อมูลใด ๆในแพลตฟอร์ม I Steel Thai ในเชิงพาณิชย์รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการใช้เนื้อหาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม I Steel Thai ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการคัดลอกเผยแพร่เป็นต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก I Steel Thai


2.1.4.ห้ามใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือการแทรกแซงใดๆ หรือพยายามแทรกแซงการทำงานปกติของแพลตฟอร์ม I Steel Thai หรือทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม I Steel Thai คุณต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลให้มีการโหลดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างไม่สมควรในอุปกรณ์ระบบเครือข่าย I Steel Thai


2.2.คุณเข้าใจและยอมรับว่า:


2.2.1.I Steel Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวในการฝ่าฝืนคำมั่นสัญญาข้างต้นและเพื่อดำเนินการหรือยุติการให้บริการแก่คุณตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับของการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า


2.2.2.จากความจำเป็นในการรักษาลำดับธุรกรรมและความปลอดภัยของธุรกรรมของแพลตฟอร์ม I Steel Thai มีสิทธิที่จะดำเนินการต่างๆเช่น การปิดใบสั่งซื้อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการซื้อที่เป็นอันตรายและการหยุดชะงักของคำสั่งซื้อขายตามปกติของตลาด


2.2.3.การยืนยันการละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยหน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายตุลาการหรือ I Steel Thai พิจารณาตามที่เห็นสมควรว่าการกระทำของคุณถูกสงสัยว่าละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และ / หรือกฎหรือถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ I Steel Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่การละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อกล่าวหาของคุณบนแพลตฟอร์ม I Steel Thai และมาตรการที่ I Steel Thai ดำเนินการกับคุณ


2.2.4.สำหรับการดำเนินการของคุณบนแพลตฟอร์ม I Steel Thai รวมทั้งการดำเนินการที่คุณไม่ได้ใช้ในแพลตฟอร์ม I Steel Thai แต่มีผลต่อแพลตฟอร์ม I Steel Thai และผู้ใช้ของ I Steel Thai I Steel Thai มีสิทธิ์ที่จะกำหนดลักษณะของการกระทำของคุณเองและไม่ว่าจะเป็นการตกลงกับข้อตกลงนี้และ / หรือ หรือการละเมิดกฎและตามลำดับก็จะมีการกำหนดโทษ คุณควรเก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณและคุณควรจะแบกรับผลเสียจากการไม่สามารถให้หลักฐานเพียงพอและเพียงพอ


2.2.5.ในกรณีที่การละเมิดข้อตกลงใด ๆ ที่คุณกล่าวหาว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามคุณจะต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินทางกฎหมายทั้งหมดด้วยชื่อของคุณเองและจะต้องมั่นใจว่า I Steel Thai ได้รับการยกเว้นจากความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น


2.2.6.หากคุณสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ทำให้ I Steel Thai ประสบความสูญเสียหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามหรือถูกลงโทษโดยฝ่ายบริหารใด ๆ คุณจะต้องชดเชย I Steel Thai สำหรับความสูญเสียและ / หรือความสูญเสียที่เกิดจาก I Steel Thai ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผล


2.2.7.ราคาปริมาณและความพร้อมใช้งานของสินค้าในไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นพิเศษในเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อมูลผลิตภัณฑ์จำนวนมากบนเว็บไซต์ แม้ว่าเว็บไซต์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังเรียกดูถูกต้อง เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันดีและเหตุผลวัตถุประสงค์อื่น ๆ ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์อาจมีข้อมูลบางอย่าง ความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดคุณรู้และเข้าใจสถานการณ์นี้


3.การบอกเลิกสัญญา


3.1.คุณยอมรับว่า I Steel Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแพลตฟอร์ม I Steel Thai บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หยุดชั่วคราวหรือหยุดใช้งานโดยถาวร (ยกเลิกการลงทะเบียน) บัญชีของคุณโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ


3.2.I Steel Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงนี้โดยตรงโดยการยกเลิกบัญชีในกรณีต่อไปนี้:


3.2.1.I Steel Thai ยุติการให้บริการแก่คุณ หากสงสัยว่าคุณได้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ I Steel Thai โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือในนามของบุคคลอื่น


3.2.2.เนื้อหาหลักในข้อมูลการลงทะเบียนของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่เที่ยงตรง หรือไม่ทันเวลา หรือไม่สมบูรณ์


3.2.3.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้คุณแจ้งให้ I Steel Thai ทราบว่าคุณไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงในการให้บริการฉบับใหม่


3.2.4.อื่น ๆ I Steel Thai เชื่อว่าควรยุติการให้บริการ


3.3.คุณมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกบัญชีของคุณจาก I Steel Thai I Steel Thai จะยกเลิก (อย่างถาวร) บัญชีของคุณด้วยความยินยอมของ I Steel Thai ในขณะนั้นความสัมพันธ์ตามสัญญากับ I Steel Thai ตามข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง หลังจากที่บัญชีของคุณถูกยกเลิก (แช่แข็งอย่างถาวร) I Steel Thai ไม่มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในบัญชีของคุณ


3.4.คุณยอมรับว่าหลังจากที่คุณบอกเลิกตามสัญญากับ I Steel Thai,I Steel Thai ยังคงมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:


3.4.1.ดำเนินการต่อเพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดระหว่างการใช้บริการแพลตฟอร์ม I Steel Thai


3.4.2.หากคุณละเมิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงนี้และ / หรือกฎในระหว่างที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม I Steel Thai, I Steel Thai อาจยังคงเรียกร้องสิทธิต่อคุณภายใต้ข้อตกลงนี้


3.5.I Steel Thai ระงับหรือยกเลิกการให้บริการแพลตฟอร์ม I Steel Thai แก่คุณและการทำธุรกรรมของคุณก่อนที่จะสิ้นสุดหรือยุติการให้บริการจะต้องได้รับ การจัดการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้คุณจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการข้อพิพาท การสูญเสียหรือการเพิ่มขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมและต้องมั่นใจว่า I Steel Thai ได้รับการยกเว้นจากความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ


3.5.1.หากสินค้าที่ได้รับการอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์ม I Steel Thai ก่อนสิ้นสุดการให้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการ I Steel Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสินค้าพร้อม ๆ กับการสิ้นสุดหรือยกเลิกบริการ


3.5.2.หากคุณได้ทำสัญญาการขายก่อนที่บริการจะสิ้นสุดลง หรือสิ้นสุดลง แต่สัญญายังไม่ได้รับการปฏิบัติจริง I Steel Thai มีสิทธิ์ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสัญญาการขายและรายการซื้อขาย


อนุสัญญาอื่น ๆ


4.1.ข้อสรุปการตีความประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกฎเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างบทบัญญัติของกฎเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้คำเหล่านี้จะถูกแปลใหม่ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ถูกต้องอื่นๆจะยังคงมีผลต่อไป


4.2.หากผู้ใช้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้หรือการนำไปใช้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยการเจรจาอย่างเป็นมิตรและเมื่อการเจรจาล้มเหลวคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องต่อศาลในการจดทะเบียน บริษัท I Steel Thai Co., Ltd.

 

4.3.กฎนี้มีผลบังคับทันทีที่ผู้ใช้คลิก "Complete Registration" ข้อตกลงนี้จะอธิบายโดย I Steel Thai ในที่สุด